De Biezenhof
Peuteropvang
in Halsteren

STRUCTUUR BIEDT VEILIGHEID

Ieder kind is uniek, heeft een eigen karakter en eigen mogelijkheden. Een kind heeft ook een enorme drang om zijn omgeving te onderzoeken, te ervaren en te ontdekken. Op peuteropvang De Biezenhof krijgt uw kind die ruimte. Opgewekt en liefdevol zorgen de pedagogisch medewerkers voor gezelligheid en een sfeer van harmonie.

De kinderen leren respect te hebben voor elkaar. Ook zorgen ze samen voor planten en dieren en voor de dingen om ons heen. Er zijn duidelijke spelregels en elk dagdeel kent een duidelijke structuur zodat kinderen zich veilig voelen. Wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact en overleg met de ouders. Voor contact met de pedagogisch medewerker bij het halen en brengen van uw kind nemen we alle tijd.

SPELEND LEREN

Het spel is voor jonge kinderen een belangrijke manier om zich te ontwikkelen. Op peuteropvang De Biezenhof zijn verschillende hoeken waar allerlei vormen van spel plaatsvinden. Er is bijvoorbeeld een boekenhoek, een knutselhoek, een huishoek, een zandtafel en puzzel- en spellenhoek.

Wij gebruiken de VVE-methode Startblokken om de ontwikkeling van het kind spelenderwijs te stimuleren aan de hand van herkenbare thema’s. Hoeken veranderen met het thema mee: zo blijft het voor de kinderen uitdagend en is er elke keer iets nieuws te ontdekken. Ook buiten op het peuter-kleuterplein en in het Groene Hart van Halsteren stimuleren we het spelenderwijs leren. Peuteropvang De Biezenhof biedt blokken aan van drie uur, gedurende 40 schoolweken.

ZEG HET MET JE HANDJES

Bij de peuters ondersteunen de pedagogisch medewerkers de Nederlandse taal met kindergebaren. Met kindergebaren geef je een kind een stem in handen: het overbrugt de periode van taal begrijpen naar kunnen spreken. Met gebaren stimuleren we de taalontwikkeling, maken we taal visueel, begrijpen we elkaar beter en krijgen we meer inzicht in de behoeftes en beleving van uw kind. Dit voorkomt frustratie.

ZACHTE LANDING

Om de overgang voor uw peuter naar de basisschool gemakkelijker te maken, werken wij veel samen met basisschool De Biezenhof. De kinderen uit de kleuterklas komen voorlezen en spelen samen met de peuters op het schoolplein. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten hebben gezamenlijke vergaderingen om de voortgang van de kinderen te bespreken.

Deze voortgang leggen we vast in ons kindvolgsysteem om de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te kunnen volgen. Zo creëren we een ‘zachte landing’ voor uw kind bij de overgang naar de basisschool.

NATUURLIJKE MATERIALEN

De ervaringswereld vergroten we actief door met de peuters naar buiten te gaan, maar ook door de natuur binnen te halen. Zij mogen spelen met echte materialen uit de natuur en uit de 'echte' wereld.

In de bouwhoek kan uw kind bijvoorbeeld kennismaken met buizen, een regenpijp of een bouwhaspel. De materialen wisselen we steeds af en uw kind mag alles zelf pakken uit de verschillende hoeken. Wij zetten vooraf ook niets klaar om te gaan doen. Zo kan uw kind zelf keuzes maken en op ontdekkingstocht gaan.

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG

Kinderopvang Zo biedt in de aula van de Biezenhof voor– en naschoolse opvang aan voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

VOORZIENINGEN EN PARTNERS

Samen met u als ouder(s), het Centrum voor Jeugd en Gezin, Thuiszorg West-Brabant en in nauwe samenwerking met school, houden wij zicht op de ontwikkeling van uw kind.
Waar nodig werken wij samen met partijen zoals Auris voor kinderen die moeite hebben met horen, spreken of taal.