Betrokkenheid
van ouders en
leerlingen

BETROKKENHEID IS BELANGRIJK

Een goede samenwerking tussen  school en ouders is belangrijk voor uw kind. We doen als school vaak een beroep op ouders om aan allerlei activiteiten deel te nemen. Ook vragen we hulp aan ouders bij sportevenementen en soms ook in de klas, bijvoorbeeld bij handvaardigheid of techniekles. Op onze school zijn enkele ouderwerkgroepen actief.

OUDERCONTACT

Als school vinden wij het belangrijk dat er een goede communicatie tussen ouders en school plaats vindt. Het sociaal-emotioneel functioneren, de werkhouding en de schoolprestaties van het kind nemen hierdoor toe. Wij hebben namelijk een gemeenschappelijk belang: het kind zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.

Wij starten het schooljaar met een ‘omgekeerde oudergesprek’. Wij gaan ervan uit dat ouders hun kind het beste kennen. Daarvoor willen we tijdens dit eerste gesprek dan ook graag informatie van de ouders hebben. Tijdens het schooljaar zijn er meerdere momenten gepland om met ouders in gesprek te gaan.

KLASSENOUDER

Iedere groep heeft een klassenouder. De klassenouder is een ‘doorgeefluik’ voor ouders en leerkrachten. Zij vergaderen een tot twee keer per jaar met een afgevaardigde van de oudervereniging en de directeur. Ouders kunnen met ideeën en suggesties, op- of aanmerkingen bij de klassenouder terecht. De klassenouder heeft regelmatig contact met de leerkracht. Eveneens kan de klassenouder aan ouders vragen om te helpen bij een project, het begeleiden van excursies, boeken lenen bij de bibliotheek voor de klas, enz.

SOCIAL SCHOOLS

Al onze schriftelijke communicatie verloopt via ons ouderportal Social Schools. Ouders kunnen gemakkelijk hun eigen gegevens beheren en evt. koppelen aan hun eigen     agenda, zodat afspraken voor een gesprek hier automatisch in verschijnen. Alle relevante informatie communiceren we via dit communicatieplatform, zoals belangrijke documenten en formulieren, maar ook houden we ouders op de hoogte van leuke en leerzame activiteiten.

OUDERVERENIGING

De oudervereniging heeft een coördinerende en ondersteunende taak bij schoolactiviteiten. Denk aan festiviteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en de laatste schooldag. Maar ook de sportdag, de Kinderboekenweek en het mede mogelijk maken van culturele activiteiten uit het CUMENU. Alle ouders zijn automatisch lid van de oudervereniging. Het bestuur vergadert ongeveer 7x per schooljaar en deze vergaderingen zijn openbaar.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

De MR heeft adviesrecht, dan wel instemmingsrecht als het gaat om beleidsbesluiten van de school. De MR vergadert 7x per schooljaar op vastgestelde data. Ouders/begeleiders kunnen met vragen altijd terecht bij de leden van de MR.

LEERLINGENRAAD

De Biezenhof heeft een leerlingenraad. Alle groepen (behalve de kleutergroepen) van de school hebben hierin een vertegenwoordiger. De leerlingenraad heeft een adviserende taak en denkt en praat mee over allerlei onderwerpen op onze school. Met als doel de betrokkenheid van leerlingen te vergroten. De leerlingenraad vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar.

LOKALE OUDERCOMMISSIE KINDEROPVANG

Peuteropvang de Biezenhof heeft een actieve lokale oudercommissie (LOC) en komt 6 keer per jaar samen om actief mee te denken over de volgende onderwerpen:

  • Het pedagogisch beleid dat gevoerd wordt
  • Voedingsaangelegenheden van algemene aard
  • Algemeen beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid
  • Openingstijden
  • Het beleid over voorschoolse educatie
  • Vaststellen of wijzigen van regelingen
  • Het behandelen van klachten
  • Tarieven van de kinderopvang

Verder werken de pedagogisch medewerkers nauw samen met onder andere de wijkverpleegkundige, Auris en het CJG.